Zakelijke diensten

Het ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied. Hiervoor is een onafhankelijke deskundige nodig die door middel van een officiële akte belangrijke zaken op papier zet: de notaris. Niet zomaar een notaris, maar één die met alle partijen meedenkt. Die vooraf adviseert wat er precies vastgelegd moet worden. Die u helpt en duidelijk zegt wat wel en wat niet kan. Daarbij is wederzijds vertrouwen, open communicatie, zorgvuldigheid, deskundigheid en kwaliteit van de dienstverlening van essentieel belang. Kortom, een notaris waar je op kunt vertrouwen. Hiervoor bent je bij RijksBredius aan het juiste adres.
Wil je iets vastleggen of veranderen in je onderneming? Of start je binnenkort een onderneming? RijksBredius Notarissen kijkt naar de zakelijke kant, maar houdt ook rekening met jouw privésituatie.

Wijzigen van statuten

Het bestuur van een stichting kan besluiten de statuten te wijzigen. Maar alleen als dit is toegestaan volgens de statuten. Wijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Oprichten Besloten Vennootschap

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. Wat is een bv? De bv is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit.

Oprichten vereniging

Verenigingen brengen mensen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging bij elkaar. Een vereniging heeft leden, die tijdens de algemene ledenvergadering mee mogen beslissen over belangrijke zaken binnen de vereniging.

Oprichten stichting

Een stichting is uitsluitend op te richten met een notariële akte of bij testament. Voor de akte moet je naar de notaris. Ook moet de stichting in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Voordat je naar de notaris gaat, is het goed om al het een en ander op papier te zetten.

Samenwerkingsvormen

Als je gaat samenwerken met een of meer andere ondernemers, is het belangrijk om de juiste samenwerkingsvorm te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld samenwerken in een BV, een vof, een maatschap of een coöperatie. Het is ook belangrijk om afspraken met de andere ondernemers te maken, zodat je tijdens de samenwerking, maar ook daarna, niet voor

Aandelenoverdracht

Gaat jouw besloten vennootschap (bv) nieuwe aandelen uitgeven, dan is hiervoor een notariële akte vereist: de akte van uitgifte. Wat is de akte van uitgifte? De akte van uitgifte beschrijft het aantal en soort uit te geven aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de rechtspersonen/natuurlijke personen aan wie de

Vermogensbeheer/Estate Planning

Het hebben van vermogen en/of een bedrijf brengt verantwoordelijkheden met zich. Misschien zelfs zorgen. Je wilt tenslotte dat je vermogen goed overgaat naar een volgende generatie, tijdens je leven en/of na je overlijden. En dat op de meest efficiënte manier, zonder onnodig belasting te hoeven betalen.

Eigen bedrijf starten

Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, heb je veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden. Keuze rechtsvorm Als je een bedrijf begint, heb je de keuze uit verschillende rechtsvormen.

administr@torZakelijke diensten